بررسی عملکرد متداول ترین تکنیک های تصمیم‌گیری چند شاخصه با رویکرد بهینه‌یابی

بررسی عملکرد متداول ترین تکنیک های تصمیم‌گیری چند شاخصه  با رویکرد بهینه‌یابی

بررسی عملکرد متداول ترین تکنیک های تصمیم‌گیری چند شاخصه با رویکرد بهینه‌یابی

هدف از این مقاله، ارایه یک طرح نوآورانه برای تقریب یک فضای تصمیم­گیری گسسته از طریق کاربرد مدل­های بهینه‌یابی در راستای دستیابی به معیاری قطعی برای مقایسه و تحلیل عملکرد روش­های معمول تصمیم­گیری چند شاخصه است. روش مورد اشاره که یک رویکرد تلفیقی کمی و کیفی محسوب می­شود؛ در یک بررسی موردی و برای رتبه­بندی نمایندگی­های بیمه ایران پیشنهاد و به اجرا گذاشته شده است…

مدل سازی شبیه سازی و تجزیه و تحلیل بخش و جریان تصمیمات ابزار کنترل در یک سیستم های تولید انعطاف پذیر

مدل سازی شبیه سازی و تجزیه و تحلیل بخش و جریان تصمیمات ابزار کنترل در یک سیستم های تولید انعطاف پذیر

مدل سازی شبیه سازی و تجزیه و تحلیل بخش و جریان تصمیمات ابزار کنترل در یک سیستم های تولید انعطاف پذیر

مدل سازی شبیه سازی و تجزیه و تحلیل بخش و جریان تصمیمات ابزار کنترل در یک سیستم های تولید انعطاف پذیر…

چارچوب شبیه سازی شی گرا برای کنترل زمان واقعی از سیستم های خودکار تولید انعطاف پذیر

چارچوب شبیه سازی شی گرا برای کنترل زمان واقعی از سیستم های خودکار تولید انعطاف پذیر

چارچوب شبیه سازی شی گرا برای کنترل زمان واقعی از سیستم های خودکار تولید انعطاف پذیر

چارچوب شبیه سازی شی گرا برای کنترل زمان واقعی از سیستم های خودکار تولید انعطاف پذیر…

مدل های تعالی سازمانی

مدل های تعالی سازمانی

مدل های تعالی سازمانی

مدل های تعالی سازمانی چارچوبی روش مند هستند جهت ارزیابی سازمان در میزان دستیابی به تعالی سازمانی از طریق بهبود مستمر در مدیریت و اجرای فرآیندها و استفاده از تجارب برتر و همچنین توجه به عملکرد جاری سازمان با استفاده از اطلاعات خودارزیابی .امروزه اکثر کشورهای دنیا با تکیه بر این مدل ها ، جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمان ها و کسب و کارها در راستای تعالی و رشد و ثروت آفرینی است ….

مهندسی مجدد فرآیند: نقش فناوری اطلاعات در اجرا و استقرار آن

مهندسی مجدد فرآیند: نقش فناوری اطلاعات در اجرا و استقرار آن

مهندسی مجدد فرآیند: نقش فناوری اطلاعات در اجرا و استقرار آن

سوق دادن سازمان به سویمهندسی مجدد ، بعنوان یک محرک ایفای نقش می نماید. فناوری اطلاعات اجازه می دهد سازمان فرآیندهای کسب و کار را با کارایی بیشتر
انجام دهد. همچنین اگر زیرساختارهای فناوری اطلاعات در سازمان ناکافی و غیرمنعطف باشد آن می تواند متوقف کننده مهندسی مجدد باشد….