بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری….

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری....

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری….

فهرست عناوین

صفحه

فصل اول پیشینه تحقیق و بررسی منابع… ۱
مقدمه:.. ۲
۱-۱ نظریات دستکاری میکروسکوپی نوری… ۳
۱-۲ نیروی اپتیکی:…. ۴
۱-۳ فشار اپتیکی:.. ۶
۱-۴ معرفی انبرک های نوری.. ۷
۱-۵ دینامیک انبرک های نوری:… ۱۰
۱-۶ تعدادی از کاربردهای انبرک های نوری:… ۱۲
۱-۷ تله اندازی نوری…. ۱۲
۱-۸ نیرو ها در رژیم رایلی……………………. ۱۳
۱-۹ نیرو در حوزه Mie…………………………. 15
۱-۱۰ اثر پهنای باریکه:……………………….. ۱۸
۱-۱۱ حوزه میانی…………………………….. ۲۱
۱-۱۲ تله اندازی…

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری….

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری....

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری….

فهرست عناوین

صفحه

فصل اول پیشینه تحقیق و بررسی منابع… ۱
مقدمه:.. ۲
۱-۱ نظریات دستکاری میکروسکوپی نوری… ۳
۱-۲ نیروی اپتیکی:…. ۴
۱-۳ فشار اپتیکی:.. ۶
۱-۴ معرفی انبرک های نوری.. ۷
۱-۵ دینامیک انبرک های نوری:… ۱۰
۱-۶ تعدادی از کاربردهای انبرک های نوری:… ۱۲
۱-۷ تله اندازی نوری…. ۱۲
۱-۸ نیرو ها در رژیم رایلی……………………. ۱۳
۱-۹ نیرو در حوزه Mie…………………………. 15
۱-۱۰ اثر پهنای باریکه:……………………….. ۱۸
۱-۱۱ حوزه میانی…………………………….. ۲۱
۱-۱۲ تله اندازی…

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری….

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری....

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری….

فهرست عناوین

صفحه

فصل اول پیشینه تحقیق و بررسی منابع… ۱
مقدمه:.. ۲
۱-۱ نظریات دستکاری میکروسکوپی نوری… ۳
۱-۲ نیروی اپتیکی:…. ۴
۱-۳ فشار اپتیکی:.. ۶
۱-۴ معرفی انبرک های نوری.. ۷
۱-۵ دینامیک انبرک های نوری:… ۱۰
۱-۶ تعدادی از کاربردهای انبرک های نوری:… ۱۲
۱-۷ تله اندازی نوری…. ۱۲
۱-۸ نیرو ها در رژیم رایلی……………………. ۱۳
۱-۹ نیرو در حوزه Mie…………………………. 15
۱-۱۰ اثر پهنای باریکه:……………………….. ۱۸
۱-۱۱ حوزه میانی…………………………….. ۲۱
۱-۱۲ تله اندازی…

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری….

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری....

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری….

فهرست عناوین

صفحه

فصل اول پیشینه تحقیق و بررسی منابع… ۱
مقدمه:.. ۲
۱-۱ نظریات دستکاری میکروسکوپی نوری… ۳
۱-۲ نیروی اپتیکی:…. ۴
۱-۳ فشار اپتیکی:.. ۶
۱-۴ معرفی انبرک های نوری.. ۷
۱-۵ دینامیک انبرک های نوری:… ۱۰
۱-۶ تعدادی از کاربردهای انبرک های نوری:… ۱۲
۱-۷ تله اندازی نوری…. ۱۲
۱-۸ نیرو ها در رژیم رایلی……………………. ۱۳
۱-۹ نیرو در حوزه Mie…………………………. 15
۱-۱۰ اثر پهنای باریکه:……………………….. ۱۸
۱-۱۱ حوزه میانی…………………………….. ۲۱
۱-۱۲ تله اندازی…