استخدام تایپیست

استخدام تایپیست

استخدام تایپیست

مبلغ ۸۰۰۰ تومان بابت معرفی کارجو به شرکت با ضمانت بازگشت درصورت وجود مشکل دریافت میگردد 
درصورت وجود مشکل از قسمت پشتیبانی خرید اعلام نمایید
 
دارای نماد اعتبار الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت
 
لازم به ذکر است که این شغل تماما در منزل میباشد و نیاز به مراجعه حضوری ندارد…

استخدام تایپیست

استخدام تایپیست

استخدام تایپیست

مبلغ ۸۰۰۰ تومان بابت معرفی کارجو به شرکت با ضمانت بازگشت درصورت وجود مشکل دریافت میگردد 
درصورت وجود مشکل از قسمت پشتیبانی خرید اعلام نمایید
 
دارای نماد اعتبار الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت
 
لازم به ذکر است که این شغل تماما در منزل میباشد و نیاز به مراجعه حضوری ندارد…

استخدام تایپیست

استخدام تایپیست

استخدام تایپیست

مبلغ ۸۰۰۰ تومان بابت معرفی کارجو به شرکت با ضمانت بازگشت درصورت وجود مشکل دریافت میگردد 
درصورت وجود مشکل از قسمت پشتیبانی خرید اعلام نمایید
 
دارای نماد اعتبار الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت
 
لازم به ذکر است که این شغل تماما در منزل میباشد و نیاز به مراجعه حضوری ندارد…

استخدام تایپیست

استخدام تایپیست

استخدام تایپیست

مبلغ ۸۰۰۰ تومان بابت معرفی کارجو به شرکت با ضمانت بازگشت درصورت وجود مشکل دریافت میگردد 
درصورت وجود مشکل از قسمت پشتیبانی خرید اعلام نمایید
 
دارای نماد اعتبار الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت…

استخدام تایپیست

استخدام تایپیست

استخدام تایپیست

مبلغ ۸۰۰۰ تومان بابت معرفی کارجو به شرکت با ضمانت بازگشت درصورت وجود مشکل دریافت میگردد 
درصورت وجود مشکل از قسمت پشتیبانی خرید اعلام نمایید
 
دارای نماد اعتبار الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت…