رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎

رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎

فصل اول:کلیات
-مقدمه و طرح مسأله اهمیت و ضرورت مسألهاهداف تحقیقفصل دوم:ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
بررسی تئوریها و نظریات بزهکاری (انحراف) و نظم خانواده نظریه روانشناختی در مورد انحرافات
کاربرد نظریه برچسب
 
روش تحقیق
روش‌های جمع آوری اطلاعات
 
فصل چهارم:
نتیجه گیری
منابع…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *