بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان

عنوانمقدمه
مبانی نظری و یافته های پژوهشیتجزیه تحلیل داده ها
خلاصه یافته ها وپژوهشبحث و نتیجه گیری…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *