نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب
دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی دانشگاه پیام نور
 
عنوان درس: طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی ، ریاضیات مهندسی
کد درس: ۱۱۱۵۰۸۴ – ۱۱۱۵۱۶۸
رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ، مهندسی کامپیوتر – نرم افزار (چند بخشی) ۱۱۱۵۰۸۴- ، علوم کامپیوتر ، ریاضیات و کاربردها ، علوم کامپیوتر (چند بخشی)…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *