دانلود تمام ۴۷ کتاب احمد کسروی

دانلود تمام ۴۷ کتاب احمد کسروی

معرفی کتاب:تمام ۴۷ کتاب (احمد کسروی)توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده/کلمات متن کتاب اورجینال هستند
احمد کسروی ، آغاز بار در سنه ۱۲۹۸ در بیست و نه سالگی به عدلیه ی نوپای مشروطه درآمد. درر ۱۳۰۱ که آزمایشِ قضاتِ عدلیه اجباری شد، امتحان فقه و حقوق و عربی راا باا رتبه ی اوّلی پشت راز گزاشت.(احمد کسروی)چون مأموریتهای اداری راا گرد بعد از دیگری با شجاعت و کاردانی به اتمام می رسانید ، ستودگیهایش شناخته گردیده مأموریتهای بیم آوری به او واگزار می…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *