موشکها و سوختهای موشک

موشکها و سوختهای موشک

موشکها و سوختهای موشک

۲۴ صفحهقابل ویرایش…word
—————————————————-
موشکها و سوختهای موشک
اگرچه می توان زمان دقیق اختراع هواپیما را به لحظه گریز پرنده برادران رایت از بند گرانش زمین نسبت داد، اما واقعا هیچ کس به درستی نمی داند که موشک چه زمانی اختراع شد. بعضی ها در مورد زمان ابداع موشک به طرح های جنگی چینی ها در قرن سیزدهم اشاره می کنند که طی آن پیکان های مجهز به موشک و بمب های خانمان برانداز مورد استفاده قرار می گرفتند. اما گمان می رود که فکر استفاده از…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *