بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع (تحلیل موردی بانک کشاورزی استان گیلان)…

بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع (تحلیل موردی بانک کشاورزی استان گیلان)...

بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع (تحلیل موردی بانک کشاورزی استان گیلان)…

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه. ۳
۱-۲) تعریفو بیان مساله. ۴
۱-۳) اهمیت وضرورتتحقیق. ۷
۱-۴ )اهدافتحقیق. ۹
۱-۵ )فرضیهی تحقیق. ۹
۱-۵-۱)فرضیه اصلی. ۹
۱-۵-۲)فرضیه های فرعی. ۹
۱-۶)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. ۱۰
۱-۷ )قلمرو تحقیق. ۱۱
۱-۷-۱)قلمروموضوعی:. ۱۱
۱-۷-۲)قلمروزمانی:. ۱۲
۱-۷-۳)قلمرو مکانی :. ۱۲
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱) مقدمه. ۱۴
۲-۲) فناوری اطلاعات و سیر تحول آن در نظام بانکی. ۱۴
۲-۲-۱)دوره اول – اتوماسیون پشت باجه. ۱۵
۲-۲-۲) دوره دوم–…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *