نمونه اقدام پژوهی-(مفید برای معلمان و دانشجو معلمان)

نمونه اقدام پژوهی-(مفید برای معلمان و دانشجو معلمان)

نمونه اقدام پژوهی به صورت word ارائه شده است. برای دانشجو معلمان و معلمان مناسب است. این اقدام پژوهی در سال ۱۳۹۵ و برای مقطع ابتدایی تدوین شده است. عنوان این اقدام پژوهی درمان اختلالات رفتاری روناک است و به طور کلی شامل مطالب زیر است:چکیده
ارائه راهکارها
۱- مقدمه :
۲- توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله
۳- گرد آوری اطلاعات ( شواهد- ا )
۴- تجزیه و تحلیل وتفسیرها:
۵- انتخاب راه جدید به صورت موقّت
۵-۱- آ موزش درمانی
۵-۲- روشهای درمان حسادت :
۵-۳- تکنیک هایی لازم…

نمونه اقدام پژوهی-(مفید برای معلمان و دانشجو معلمان)

نمونه اقدام پژوهی-(مفید برای معلمان و دانشجو معلمان)

نمونه اقدام پژوهی به صورت word ارائه شده است. برای دانشجو معلمان و معلمان مناسب است. این اقدام پژوهی در سال ۱۳۹۵ و برای مقطع ابتدایی تدوین شده است. عنوان این اقدام پژوهی درمان اختلالات رفتاری روناک است و به طور کلی شامل مطالب زیر است:چکیده
ارائه راهکارها
۱- مقدمه :
۲- توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله
۳- گرد آوری اطلاعات ( شواهد- ا )
۴- تجزیه و تحلیل وتفسیرها:
۵- انتخاب راه جدید به صورت موقّت
۵-۱- آ موزش درمانی
۵-۲- روشهای درمان حسادت :
۵-۳- تکنیک هایی لازم…

نمونه اقدام پژوهی-(مفید برای معلمان و دانشجو معلمان)

نمونه اقدام پژوهی-(مفید برای معلمان و دانشجو معلمان)

نمونه اقدام پژوهی به صورت word ارائه شده است. برای دانشجو معلمان و معلمان مناسب است. این اقدام پژوهی در سال ۱۳۹۵ و برای مقطع ابتدایی تدوین شده است. عنوان این اقدام پژوهی درمان اختلالات رفتاری روناک است و به طور کلی شامل مطالب زیر است:چکیده
ارائه راهکارها
۱- مقدمه :
۲- توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله
۳- گرد آوری اطلاعات ( شواهد- ا )
۴- تجزیه و تحلیل وتفسیرها:
۵- انتخاب راه جدید به صورت موقّت
۵-۱- آ موزش درمانی
۵-۲- روشهای درمان حسادت :
۵-۳- تکنیک هایی لازم…